film

6 november 2017
20:00
Gratis

Sleeping Giant

Fedasil Opvangcentrum Kapellen, Kapellen

22 november 2017
14:00
€ 2

Namiddagfilm - La la land

’t Bruggeske, Kapellen

4 december 2017
20:00
Gratis

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu

Fedasil Opvangcentrum Kapellen, Kapellen

13 februari 2018
14:00
€ 2

Filmpje op zolder - Uilenbal

De Oude Pastorij, Kapellen

15 februari 2018
14:00
€ 7

Filmpremiére - ZOOKS

Fedasil Opvangcentrum Kapellen, Kapellen

20 februari 2018
14:00
€ 2

Namiddagfilm - Florence Foster Jenkins

’t Bruggeske, Kapellen